garanti programu

Peter Benkovič

Kouč, facilitátor, tréner a konzultant.

V rokoch 1975 – 1993 som pracoval ako výskumný a neskôr vedecký pracovník. Venoval som sa úlohe jednotlivca v tíme a jeho prínosu pre tím a organizáciu.

Od roku 1994 som partner v Maxman Consultants. Najprv ako tréner a facilitátor, neskôr ako kouč, mentor a konzultant.

Posledných desať rokov sa venujem predovšetkým individuálnemu rozvoju vrcholových manažérov a tímov zodpovedných za vedenie organizácie.

Osobné krédo:

Španielske príslovie: Od povedaného k urobenému je veľmi ďaleko. Máloktoré rozhodnutie je lepšie ako akcia. Máloktorá akcia je ľahšia ako rozhodnutie. Ak chceme niečo dosiahnuť, zmeniť, ovplyvniť, viac robme, menej rozprávajme.

 

Som presvedčený, že zmyslom manažérskeho rozvoja je zmena správania a veľmi často aj zmena postojov a hodnôt. Samotný tréning, workshop, koučing sú len začiatkom. Dôležitejšia je dôsledná implementácia naučeného. A to je najťažšia a najdlhšia časť rozvoja.

Rozhodnutie využívať v manažérskej práci naučené a skutočne sa podľa toho správať, sú dve rozdielne veci. A medzi tým je dlhá cesta.

V tomto duchu a s takýmto presvedčením pristupujem už vyše dvadsaťpäť rokov v mojej práci trénera, mentora a kouča manažérov: nielen učiť, trénovať, koučovať, ale aj pomáhať pri implementácii.

O leadership na úrovni vrcholového manažmentu som sa intenzívne zaujímam už dvanásť rokov.

Nesúhlasím s často prezentovaným delením na manažérov a lídrov. Podľa autorov takých delení manažér kontroluje, líder motivuje, manažér komunikuje, líder presviedča, manažér riadi skupiny, líder buduje tímy. Skrátka, všetko, čo považujú za menejcenné, neakceptovateľné, byrokratické, netvorivé, málo dynamické zaraďujú do kategórie „management“. Všetko, čo považujú za dobré, želateľné dávajú do kategórie „leadership“.

Byť manažérom je plnohodnotná profesia, povolanie. Presne ako píše Fredmund Malik v knihe Managing, Performing, Living. Leadership je len jedna z manažérskych rolí. Na vrcholovej pozícii asi najdôležitejšia.

Študoval som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1970 – 1975).

V rokoch 1975 – 1982 som pracoval v aplikovanom výskume sociálnej psychológie práce vo vzdelávacej inštitúcii Ministerstva priemyslu. V rokoch 1990 – 1993 som pracoval v Slovenskej akadémii vied ako vedecký pracovník v sociológii vedy a výskumu tvorivosti.

Trénerskú a konzultačnú prácu pri rozvoji manažérov som začal popri zamestnaní v roku 1990 ako živnostník.

V roku 1994 som bol spoluzakladateľom Maxman Consultants. Koučovať a mentorovať som začal v roku 1997.

Pre môj odborný rast boli veľkým prínosom dva päťtýždňové pobyty Training of Management Trainers vo Veľkej Británii (1992, 1994) a tri dvojtýždňové kurzy skupinovej dynamiky v Nemecku (1992, 1998, 2001).

Koučovací prístup staviam na dvoch základoch Results Coaching System založený na neurovedách a behaviorálny koučing (Marshall Goldsmith).

V rokoch 2007 – 2008 som bol šéfredaktorom časopisu Manažérske Echo.

V rokoch 2008 – 2010 som bol podpredseda Českého a slovenského združenia pre zážitkové vzdelávanie.

Napísal som viac ako 30 článkov o rozvoji manažérov, manažérskych kompetenciách, koučingu, tímovej práci a rozvoji tímov.

Osobné krédo:

Španielske príslovie: Od povedaného k urobenému je veľmi ďaleko. Máloktoré rozhodnutie je lepšie ako akcia. Máloktorá akcia je ľahšia ako rozhodnutie. Ak chceme niečo dosiahnuť, zmeniť, ovplyvniť, viac robme, menej rozprávajme.

Kamila Birnsteinová

Coach, facilitátor a konzultant v oblasti rozvoja ľudí.

Po ukončení školy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pracovala ako vedúca knižnice v Architektonickom ústave. Neskôr, po nežnej revolúcii, využila nové príležitosti a začala sa venovať personalistike a rozvoju ľudských zdrojov.

Pracovala vo vysokých manažérskych pozíciách v oblasti HR v takých korporáciách, ako sú napr. Lundbeck, Roche, Danone či spoločnosť SwissRe.

V roku 2016 sa rozhodla odísť z korporátneho života, založila si svoju vlastnú spoločnosť Achieve, s.r.o. a svoje znalosti a skúsenosti využíva naplno pri rozvoji lídrov, manažérov a hlavne mladých talentov ako aj celých tímov.

Osobné krédo:

Zmeň svoje myslenie, a zmeníš svoj život.

 

Práci s ľuďmi sa venujem už mnoho rokov. Počas svojej kariéry som pôsobila vo významných medzinárodných korporáciách, ako sú farmaceutické firmy Lundbeck a Roche, ďalej v rýchlo obrátkovom biznise, v spoločnosti Danone a taktiež vo finančnom sektore, v spoločnosti SwissRe. V uvedených korporáciách som pracovala na vysokých manažérskych pozíciách v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Moja vášeň pre prácu s ľuďmi ma doviedla k výcviku v rámci koučingu, vďaka ktorému som spoznala nové metódy a prístupy, ktoré využívam v práci so svojimi klientami, keď im pomáham rozvíjať ich vlastný potenciál. Práca v nadnárodných spoločnostiach mi pomohla spoznať rozdielne firemné prostredia a porozumieť rozmanitostiam rôznych firemných kultúr. Je to obrovská skúsenosť, ktorá mi pomáha pri podpore a rozvoji manažérov, lídrov, ale i celých tímov, či jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú na sebe pracovať a urobiť vo svojom pracovnom či profesionálnom živote zmenu a posunúť sa ďalej.

Okrem spomínaného koučingu mám významnú prax pri implementácii projektov z oblasti riadenia a hlavne rozvoja ľudských zdrojov s priamym fókusom na talent management, ktorý som zavádzala vo všetkých jeho krokoch. Od náboru zamestnanca, cez adaptáciu, nastavenie a sledovanie výkonu, kariérny rast, či nástup následníctva s identifikovaním kľúčových pozícií a ich obsadenia v prípade momentálnej naliehavosti alebo dlhodobého plánovania.

Podieľala som sa na príprave a implementácie stratégií rozvoja zamestnancov na všetkých úrovniach výkonu. Rozsiahlou oblasťou, s ktorou mám nemalú skúsenosť je tvorba firemnej kultúry, implementácia hodnôt do každodenného života danej spoločnosti.

Významnú rolu v mojej kariére zohráva aj oblasť rozmanitosti a inakosti (Diversity & Inclusion). V dnešnej dobe a hlavne v medzinárodných spoločnostiach je táto problematika kľúčovým elementom vedúcim k pochopeniu, vzájomnému porozumeniu rôznych kultúr, rôzneho myslenia, prístupov a zvykov, čo významne prispieva k lepšej a efektívnejšej komunikácii a spolupráci.

Nie som zástancom „šablónovitých“ koncepcií, snažím sa každého človeka, ktorý chce na sebe pracovať, doviesť ku svojmu jadru, pochopiť svoj talent a hlavne svoju originalitu, autentickosť a tieto naplno využívať vo svojej práci. Som presvedčená, že práve autenticita je kľúčom k tomu, aby sme boli „uveriteľní“ pri vedení svojich ľudí, vo svojej práci ako aj v interakcii s inými ľuďmi v bežnom živote.

Som veľmi rada, že môžem byť spolutvorca takéhoto unikátneho programu ako je práve The Trusted Executive, nakoľko dôvera a dôveryhodnosť sú elementy, ktoré sa akosi vytratili z nášho života, ako aj z práce lídrov či manažérov. Prepojenie hodnôt, ako sú rešpekt, pokora, dôvera či dôveryhodnosť určite prispejú k zlepšeniu vzťahov, komunikácie či celkovej spolupráci a napomôcť k dlhodobému a udržateľnému dosahovaniu úspechov v práci, ale i v osobnom živote.

Osobné krédo:

Zmeň svoje myslenie, a zmeníš svoj život.

Boris Dobiš

Kouč, facilitátor, tréner a konzultant.

Pôsobil ako manažér v korporátnom segmente v oblasti predaja na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy.

Má praktické skúsenosti z oblasti agrochemického priemyslu a elektrotechniky, pracoval na projektoch v energetike, distribúcii zdravotníckych pomôcok a medicínskej techniky, vo farmaceutickom priemysle, výrobe a predaji automobilov, v zaisťovníctve a i.

Jeho pracovnými jazykmi sú slovenčina, nemčina a angličtina.

Osobné krédo:

Don't follow the crowd, let the crowd follow you ― Margaret Thatcher

 

S viac ako 17-ročnými skúsenosťami v korporátnom segmente na rôznych pozíciách v oblasti predaja sa pred 10 rokmi začal Boris venovať vlastným aktivitám ako kouč, facilitátor, tréner a konzultant.

Svoju pracovnú kariéru rozbiehal ako obchodný a marketingový reprezentant na Slovensku a potom aj v Čechách. V pozícii obchodného riaditeľa spoločnosti vyrábajúcej silnoprúdové káble a vodiče bol zodpovedný nielen za predaje na Slovensku a v Čechách, ale aj za exportné aktivity spoločnosti.

Neskôr pôsobil ako Business Group Responsible a Country Manager vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy so zodpovednosťou za rozvoj predaja a konsolidáciu výsledkov v distribúcii agrochemických prípravkov.

Práve v týchto rokoch si Boris Dobiš rozvíjal svoj prístup k vedeniu spolupracovníkov vychádzajúci z princípov zamerania na zákazníka a jeho potreby. Okrem uvedených princípov sú jeho terajšími hlavnými hodnotami dôveryhodnosť a orientácia na dlhodobé partnerstvo a výsledky, ktoré ako kouč, tréner a konzultant dôsledne presadzuje.

Vychádzajúc z tohto osobného nastavenia a vzhľadom na reálne skúsenosti s manažmentom predaja v nadnárodných spoločnostiach sa Boris zameriava na spoluprácu s korporátnymi klientmi.

Rád pracuje v multikulturálnom prostredí medzinárodných spoločností, pričom intenzívne vníma dôležitosť účinného leadershipu a efektívnej komunikácie pri dizajnovaní funkčných riadiacich štruktúr a implementácii firemných stratégií. V tomto kontexte vníma svoje poslanie v podpore ich zlepšovania a ďalšieho rozvoja.

Jeho víziou je účinná podpora stredného manažmentu a top manažérov pri hľadaní a presadzovaní svojich vlastných nápadov a riešení rešpektujúcich potreby a špecifiká ich businessu, ktorá v konečnom dôsledku vedie ich prirodzenej efektívnosti.

Realizáciou tejto vízie sú Borisove na výsledok zamerané aktivity: Individuálny business koučing, exekutívny koučing, tímový koučing, facilitácia workshopov a tréningy.

Jeho ďalšou doménou sú rozvojové programy dizajnované podľa konkrétnych potrieb klienta zamerané na dlhodobý hodnotový predaj tak na individuálnej, ako aj tímovej úrovni.

Boris Dobiš je absolventom Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg (Nemecko) v oblasti prírodných vied. Titul RNDr. Získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Jeho koučovací prístup vychádza z neurovied (brain-based, Results Coaching System). Je členom Medzinárodnej federácie koučov (ICF), držiteľom medzinárodnej certifikácie ACC (Associated Certified Coach). Okrem toho je certifikovaným facilitátorom DDI (Development Dimensions International) a certifikovaný v oblasti emočnej inteligencie podľa systému Genos International.

Jeho materským jazykom je slovenčina, pracuje taktiež v nemčine a angličtine.

Dôležité projekty v oblasti manažmentu, leadershipu a predaja:

 • - Predaj zdravotníckych pomôcok
 • - Predaj a riadenie predaja laboratórnej techniky
 • - Leadership pri výrobe a distribúcii automobilov
 • - Manažment nastavenia novej firemnej kultúry v energetike
 • - Vedenie bankových pobočiek
 • - Rozvoj potenciálnych lídrov v zaisťovníctve
 • - Rozvoj manažérov ako mentorov a koučov

Osobné krédo:

Don't follow the crowd, let the crowd follow you ― Margaret Thatcher

Dagmar Spillerová

Koučka, facilitátorka a konzultantka.

Pôsobila ako poradenský psychológ, vedecký pracovník v oblasti výskumu tvorivosti, dnes vedie spoločnosť ADDA Consultants.

V posledných rokoch pracuje na projektoch zameraných na posilnenie akcieschopnosti vrcholových tímov a na rozvoj sebapoznania, integrity a koučovacích zručností manažérov.

Jej pracovnými jazykmi sú slovenčina a angličtina.

Osobné krédo:

Existuje len jedna horšia vec ako manažér, ktorý sa nestará o svojich ľudí a tou je manažér, ktorý predstiera, že mu na nich záleží - Jimmy Johnson

 

Od vedeckého skúmania tímovej práce (SAV) som prešla k rozvoju manažérov a tímov v biznise. Najskôr ako tréner a kouč v spoločnosti Maxman Consultants a v roku 2004 som s Mariánom Kubešom založila spoločnosť ADDA Consultants, ktorú v súčasnosti vediem.

Moje fungovanie v biznise významne ovplyvnila predbiznisová pracovná skúsenosť. Psychologické poradenstvo bolo pre mňa skúsenosťou o tom ako kvalita kontaktu/vzťahu s klientom ovplyvňuje účinnosť akejkoľvek intervencie. Následne poznatky získané pri skúmaní tímovej tvorivosti ma presvedčili, ako významne podmieňuje výkon tímu práve kvalita komunikácie a schopnosť lídra aktívne pracovať so sebapoznaním a rozvojom svojej osobnosti.

Leaderstvo sa stáva postupne nezastupiteľnou súčasťou manažérskej práce. Odpoveď na otázku prečo je to tak, vidím predovšetkým v dynamike a komplexnosti prostredia, v ktorom manažéri fungujú, v akcelerujúcom náraste poznatkov v každom odbore a v náročnosti mladých pracovníkov na tých, ktorými sa nechajú viesť. Moja skúsenosť ma presviedča, že leaderstvo,, ako dôležitá rola manažéra, nefunguje bez vášne k vedeniu a rozvoju ľudí.

Leader musí vzbudzovať u členov svojho tímu takú dôveru, že sú ho ochotní nasledovať, aj keď vedia, že cesta nebude ľahká.

Koncept a prístup Johna Blakeyho ma oslovil, pretože v ňom vidím poctivo transformovanú osobnú skúsenosť lídra, mentora a kouča. Tento prístup ide do hĺbky, oslovuje hodnoty, postoje a dotýka sa prežívania identity. Súčasne dáva praktické nástroje, ktoré pomôžu manažérom urobiť reálnu zmenu. Zmenu, ktorá im dáva zmysel, bude prínosom pre ich tímy a profitovať z nej bude aj celá organizáciu.

Navyše verím, že program im pomôže objaviť vlastné zdroje a radosť z leaderstva, z ktorých môžu čerpať dlhodobo. Nechcela by som však predstierať, že program bude prechádzka ružovým sadom, bude vyžadovať tvrdú prácu.

Vzdelanie:

Psychológia, Filozofická fakulta UK Bratislava

Sociálno-psychologické metódy práce so skupinami, Karlova univerzita, Praha

Vzdelanie trénera a kouča.

Training of Managment Trainers I. The Nottingrm Trent University, The Roffey Park Management Institute,Training of Managment Trainers II. The British Council Bratislava, Summer School of Group Dynamics, Team coaching,The Art and Science of Coaching – Erickson College International, NLP coaching techniques

Certifikovaný používateľ metodológie Lumina Leaders, Lumina Emotional Agility, MBTI Myers-Briggs Type inventory), GPOP (Golden Personality Type Profiler).

ACC kouč, členka ICF a Slovenskej psychologickej spoločnosti

Spoluatorka knihy: Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů (Grada,2004)

Dôležité projekty v oblasti:

 • Rozvojové programy pre manažérov v kontexte zavádzania a zlaďovania novej firemnej kultúry (energetika, výroba).
 • Leadership programy – zamerané na sebapoznanie manažérov a rozvoj ich schopnosti rozvíjať potenciál ľudí a celých tímov.
 • Tímový koučing zameraný na rozvoj schopnosti vrcholových tímov bodovať vysokú kvalitu tímovej práce a zaviesť kultúru vzájomnej zodpovednosti za spoločné výsledky (najmä automotív).
 • Rozvoj koučovacích zručností pre riaditeľov škôl a učiteľov angažovaných za novú kultúru v školstve.

Osobné krédo:

Existuje len jedna horšia vec ako manažér, ktorý sa nestará o svojich ľudí a tou je manažér, ktorý predstiera, že mu na nich záleží - Jimmy Johnson