o akadémii

východiská programu

Neudržateľný model

Desaťročia je v organizáciách najbežnejší model leadershipu postavený na využívaní schopností a autority lídra. Mnohí veria, že takýto model je najvhodnejší pre dosahovanie zisku. V takomto modeli však nie je miesto pre dôveru a transparentnosť, ktoré sú kľúčovými atribútmi pre dlhodobú profitabilitu organizácie.

Tri piliere úspešnosti (Tripple bottom line)

V koncepcii rozvoja v John Blakey Leadership Academy zisk stále zostáva kľúčovou súčasťou úspechu podnikania. Považuje sa to za minimálne kritérium úspešnosti organizácie. Druhým pilierom je príspevok manažéra k budovaniu vzťahov v rámci organizácie a mimo nej. Posledným, no nemenej dôležitým kritériom je obsah CSR, ale so zásadným rozdielom, ako individuálna zodpovednosť manažéra.

Budúca rola exekutívneho lídra

Tripple Bottom Line vytvára priestor pre rozdielny typ exekutívneho lídra, miesto pre nový popis práce. Je to priestor pre lídra ako dôveryhodného služobníka v rozvoji organizácie, vzťahov so stakeholdermi a zamestnancami. Kľúčovú rolu hrá dôvera a dôveryhodnosť.

pridaná hodnota

Každoročne vychádza v angličtine viac ako 1 200 kníh na tému leadershipu. Ročne absolvuje vzdelávanie v leadershipe desaťtisíce manažérov. Výsledný pozitívny efekt je však podstatne menší, ako by sa dalo očakávať. Ako garanti programu John Blakey Leadership Academy si uvedomujeme slabé stránky učenia a rozvoja manažérov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť unikátny program s vysokou pridanou hodnotou:

Koncepcia programu

Vychádza z dlhodobého výskumu a rešpektuje nové trendy v budovaní efektívnej organizácie (triple bottom line).

Implementácia

Podstatne väčší dôraz kladie program na implementáciu návykov do každodennej praxe. Facilitáciu tohto procesu, zabezpečujeme my, ako garanti programu. Počas programu vám pomáhame prekonávať vnútorné i vonkajšie prekážky. V rámci implementácie úzko spolupracujeme so všetkými ľuďmi, s ktorými prichádzate v práci do interakcie.

Flexibilita

Program je výlučne slovenským produktom. Licenčné podmienky nás neviažu k preberaniu zahraničných pohľadov na biznis, ľudí v organizácii, hodnoty, či procesy rozvoja. Bez obmedzení tak naplno využijeme všetky naše skúsenosti v lokálnych podmienkach.

Agilita

Implementácia rozvoja prebieha po krokoch. Každý krok vyhodnocujete vzhľadom na cieľ, ktorý máte dosiahnuť. O pokroku vzájomne diskutujete s ďalšími vrcholovými manažérmi a radíte si. Pokrok v rozvoji rovnako konfrontujete s hodnotením svojho okolia.

metódy rozvoja

V rámci programu John Blakey Leadership Academy sa zameriavame na 100% aplikovanie poznatkov nadobudnutých počas rozvoja do vašej manažérskej praxe. Na naplnenie tohto cieľa používame nasledovné metódy:

Tréning zručností

Aktivity, v ktorých si precvičujete novú zručnosť, až kým nedosiahnete úroveň vedomej kompetencie, t. j. viete ako, ale ešte to neviete spontánne. (čo je porovnateľné s úrovňou zručnosti šoférovať auto po absolvovaní autoškoly).

Facilitovaná diskusia

My ako kouči vedieme diskusiu v skupine na danú tému, vy ako účastníci komentujete názory iných, a dopĺňate sa navzájom. Výsledkom môže, ale nemusí byť zhoda v názoroch.

Skupinový koučing

My riadime diskusiu v skupine na danú tému tak, aby ste vy, ako skupina navrhli riešenie, s ktorým všetci súhlasia (alebo minimálne nikto nie je proti). Výstupom sú rovnako aj kroky implementácie navrhnutých riešení.

Sebareflexia

Individuálne reflektujete skúsenosti z minulosti: kedy sa niečo udialo, čo k tomu viedlo, a aký to malo výsledok.

Výmena informácií

Diskusia v dvojiciach, malých skupinách, či v celej skupine o skúsenostiach s implementáciou poznatkov nadobudnutých v rozvojovom programe.

Workshop

Vy ako účastníci programu navrhujete riešenia, ktoré sa budú implementovať na pracovisku: definujete ich obsah, proces, formy podpory a kontrolu.

Analýza prípadových štúdií

Rozanalyzujete si reálne a unikátne príbehy, vytvorené špeciálne pre Leadership Academy, v ktorých hrala dôležitú rolu dôvera, jej získanie alebo strata.

Denník učenia

Vediete si záznam o implementácii naučeného v každodennej praxi: čo sa podarilo podľa očakávania, nad očakávanie, čo sa podarilo len čiastočne, čo sa nepodarilo vôbec. Rovnako uvediete aj dôvody, prečo ste dosiahli daný výsledok.

Partneri učenia

Vo dvojici alebo trojici sa navzájom informujete o pokrokoch a bariérach implementácie.